Omgaan met de nieuwe inspraakrol

Bookmark Download dit artikel Print deze pagina

dinsdag 13 december 2016 2016/03 21x gelezen

Een van de doelen van de Woningwet 2015 is om meer tegenkracht richting de woningcorporaties mogelijk te maken. De wet geeft ook huurdersorganisaties een vaste plek aan de overlegtafel, naast de corporaties en de gemeenten. Niet alleen in Eindhoven leidt dat tot een zoektocht. Uit de eerste ervaringen bij het maken van prestatieafspraken uit heel het land blijkt dat volwaardig meepraten

voor de meeste huurdersorganisaties nog hoog gegrepen is.

  • Pagina 1

Pagina 1

45? Augustus 2016
DOOR: HANS WEEVERS, WOONBOND KENNIS- EN ADVIESCENTRUM
D
e ervaringen met het vernieuwde overleg verschillen
natuurlijk per gemeente, maar duidelijk is dat het er hier
en daar ...
45? Augustus 2016 DOOR: HANS WEEVERS, WOONBOND KENNIS- EN ADVIESCENTRUM D e ervaringen met het vernieuwde overleg verschillen natuurlijk per gemeente, maar duidelijk is dat het er hier en daar rommelig aan toegaat. Sterker, in sommige gemeenten is het proces van het maken van prestatieaf- spraken nog niet of nauwelijks op gang gekomen. Opvallend in het proces van de prestatieafspraken is dat de gemeente vaak het initiatief neemt. Opvallend, omdat de Woningwet 2015 ? vooral gemaakt om het functioneren van corporaties te regelen ? het initiatief legt bij de `toegelaten instellingen' (TI's, de corporaties). Veel vergaderen Na de invoering van de Woningwet 2015 is het aantal vergaderingen fors toegenomen. Dat hangt ook samen met het korte tijdsbestek: daar waar de prestatieafspraken normaal gesproken in ??n jaar worden gemaakt, moest dit in 2015 in enkele maanden geschieden. De positie van de huurdersorga- nisaties in deze vergaderingen was een ingewikkelde. Voor veel huurdersor- ganisaties is ? in tegenstelling tot de corporaties ? de gemeente als overleg- partner een nieuwe ervaring. Hoewel een overleg met twee partners zowel inhoudelijk als strategisch nieuwe kansen biedt, is het voor huurdersorga- nisaties lastig om daar optimaal van te profiteren. Daar komt nog bij dat men lang niet altijd over alle informatie beschikt. Regelmatig `vergeten' gemeente en/of corporatie om de benodigde informatie ook aan de huur- dersorganisatie toe te sturen. Sommige huurdersorganisaties gaven aan het gevoel te hebben aanwezig te zijn bij een tenniswedstrijd: de bal gaat heen en weer, maar de huurdersorganisatie lijkt niet echt mee te (mogen) doen. Instemming huurders nodig Omdat de gelijkwaardige positie van de huurdersorganisatie is vastgelegd in de wet, is het maken van prestatieafspraken bij uitstek het middel om de belangen van de huurders in een gemeente te behartigen. Sterker: hoewel niet vastgelegd in de wet, zijn de huurdersorganisaties medeondertekenaars van de prestatieafspraken, en gaan de afspraken dus niet door zonder hun instemming. Formeel is er geen sprake van instemmingsrecht (in de lijn van de Overlegwet), maar in de praktijk dus (vaak) wel. Het invullen van de regie- rol behoeft verbetering. Zeker in gemeenten met meerdere corporaties en (dus ook) meerdere huurdersorganisaties, ontbreekt de regie en is het pro- ces niet altijd transparant. Een afgeleide hiervan is de gehele organisatie van de overleggen. Wie stelt de agenda op? En wie zorgt voor de verslaglegging? En welke partij is het aanspreekpunt (`penvoerder') in het proces? Afwachtende houding Voor de meeste huurdersorganisaties is het volwaardig meepraten over de prestatieafspraken te hoog gegrepen. Toegegeven, dit klinkt hard. Maar huurdersorganisaties worden getrokken door vrijwilligers en zijn al vaak zeer fors belast. Het gevolg is soms dat huurdersorganisaties in het proces van het maken van prestatieafspraken een afwachtende houding aannemen. In een situatie waar corporatie en gemeente gewend zijn te overleggen met elkaar, kan dat leiden tot een positie van de huurdersorganisatie als `derde partij', die ook aanzit zonder al te veel inbreng. Voor de huurdersorganisatie is het van belang dat de eigen prioriteiten van tevoren bepaald zijn. Anders wacht haar snel de rol van toekijker, en dat is natuurlijk niet de bedoeling van de nieuwe wet. Juist het proces van het maken van prestatieafspraken is een goede aanleiding om de belangrijkste doelen te benoemen. De volgorde is van belang (is betaalbaarheid belangrijker dan duurzaamheid?), maar ook binnen een prioriteit (voldoende betaalbare woningen) moet worden aange- geven welke wensen bovenaan staan (woningen voor ouderen?). Zoek bondgenoten Het overleg over de prestatieafspraken vergt ook strategisch inzicht. Het verschilt nogal of er overleg is tussen twee of drie partijen. Als er drie par- tijen zijn, kan ??n partij soms worden `gepasseerd'. Dat kan de huurdersor- ganisatie zijn, maar dat kan ook anders: soms kunnen gemeente en huur- dersorganisatie elkaar vinden in het `aanpakken' van de corporatie. Er liggen op dit vlak dus winstkansen voor de huurdersorganisatie. Dat moet je dan wel zien ?n oppakken. Het volwaardig meepraten bij het maken van presta- tieafspraken biedt grote kansen voor de huurdersorganisatie. Goede onder- steuning is hierbij wel broodnodig. n OMGAAN MET DE NIEUWE INSPRAAKROL Een van de doelen van de Woningwet 2015 is om meer tegenkracht richting de woningcorporaties mogelijk te maken. De wet geeft ook huurdersorganisaties een vaste plek aan de overlegtafel, naast de corporaties en de gemeenten. Niet alleen in Eindhoven leidt dat tot een zoektocht. Uit de eerste ervaringen bij het maken van prestatieafspraken uit heel het land blijkt dat volwaardig meepraten voor de meeste huurdersorganisaties nog hoog gegrepen is. Het aantal vergaderingen is fors toegenomen. Bron: Woonbond TVV_3_Compleet.indb 45 20-07-16 15:41

Reacties Reacties

Reageren
Invoer verplicht
Invoer verplicht
Invoer verplicht

 

 
Uw reactie wordt getoond na verificatie.

Weergave

Indien een artikel of editie in de previewer niet goed leesbaar is, kies dan voor de optie 'Download dit artikel' en bekijk het document met behulp van Adobe Reader.

Artikelen lezen zonder inloggen?

Wilt u het archief van TVV kunnen raadplegen zonder in te hoeven loggen? Dat kan! We verstrekken u dan tegen een gereduceerd tarief toegang tot het archief op basis van IP-adres. Het systeem herkent u dan automatisch.

Vraag vrijblijvend een offerte op.

Dit artikel los kopen?

Wilt u dit volledige artikel lezen, maar geen abonne­ment op TVV online afsluiten? Bestel de pdf voor € 12,50 per stuk (excl. btw).
Bestel de pdf

TVV is een uitgave van Aeneas.
© 2017 www.tvvnet.nl - alle rechten voorbehouden.